Kuka päättää asioistasi?

Olen saanut kunnian toimia Kaarinan kaupunginvaltuutettuna nyt melkein kahden vuoden ajan. Samalla olen saanut tutustua lähemmin kunnalliseen päätöksentekoon ja sen kimurantteihin kiemuroihin. Kaarinan kaupunginvaltuustossa ylintä kunnallista päätäntävaltaa käyttävät kuntavaaleilla valitut 51 valtuutettua, joista Kaarinan Vasemmistoliittoa edustaa kolme valtuutettua.

Politiikka on joukkuelaji. Se pitää sisällään suunnitelmia, strategiota, kompromisseja, pelinavauksia, hyökkäyksiä ja puolustuksia. Vaikka kaupunginvaltuusto käyttääkin kuntalaisten yhteisistä asioista ylintä päätäntävaltaa, suurin osa asioista valmistellaan eri hallintoalojen lautakunnissa, joiden pohjaesitysten kautta asiat siirtyvät kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Vaikka idea tai aloite olisikin loistava, on sen ensin läpäistävä virkamiesten valmisteleva esittely lautakunnalle ja viisaiden lautakuntajäsenten päätöksenteko, jonka jälkeen asiaan oman sanansa lausuu kaupunginhallitus, ennen kuin aloite palaa kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Toisinaan päätöksenteko on hidasta. Kuntalaisen näkökulmasta, jopa tuskallisen hidasta. Oman osansa hitaaseen päätöksen tekoon tuovat eri joukkueiden, eli eri puolueiden omat agendat eri asioiden suhteen. Joukkueet pelaavat omilla strategioillaan sen mukaan, millaista painoarvoa tai lisäarvoa kunkin asian kannattaminen tai vastustaminen tuo heidän poliittisesti ajamilleen asioille.

Kaarinan kaupunginvaltuusto kokoontui jälleen eilen maanantaina ja asialistalle oli yllättäen putkahtanut jopa kolme Kaarinan Vasemmistoliiton tekemää aloitetta. Ensimmäinen listalla ollut aloitteemme käsitteli peruskouluissa työskentelevien koulunkäynnin- ja iltapäiväkerho-ohjaajien kesäajan lomauttamisen uudelleenarvioimista. Olimme alkuperäisen aloitteen jättäneet jo viime vuoden huhtikuussa ja ilmaisimme aloitteessamme huolemme, että nämä pienipalkkaiset ammattiryhmät pakotetaan kesäajaksi palkattomiksi ja toivoimme, että kaupungin sivistyspalvelut tekee selvityksen siitä, voitaisiinko nämä ammattiryhmät työllistää kesäajoiksi koulujen ollessa suljettuina, esimerkiksi nuorisotoimen toimesta kesätoiminnanohjaajiksi, sivistystoimen kautta päiväkoteihin tai sosiaalipalveluiden kautta hoiva-alan tehtäviin.

Elokuussa 2018 sivistystoimenjohtaja oli jättänyt sivistyslautakunnalle selvityksen asiaan. Perusteluissa mainittiin tiivistettynä, että ko. ohjaajilta kyllä tiedustellaan vuosittain heidän halukkuuttaan työskennellä joissakin muissa kaupungin tehtävissä ja ¾ näistä ohjaajista on ilmaissutkin halukkuutensa työskennellä kesäkuukausien aikana. Ongelmaksi on vain muodostunut se, että kaupungilla ei ole tarjota näille ohjaajille heidän ammattitaitoaan vastaavia ”kesätöitä”. Lisäksi palkattomista kesäkuukausista syntyy tietysti palkkasäästöjä, kun ko. ohjaajat voivat hakea kesäkuukausille työttömyyskorvausta omien ammattijärjestöjensä työttömyyskassoista. Saimme myös huomautuksen sivistystoimenjohtajalta, että olimme aloitteessamme käyttäneet lomautus-sanaa, kun todellisuudessa näitä ammattiryhmiä ei lomauteta vaan heille kirjoitetaan määräaikaisia työsopimuksia.  Sivistyslautakunta päättikin esittää tämän perustelun pohjalta, että tämä selvitys riittää vastaukseksi tähän valtuustoaloitteeseen. Lautakunta totesi kuitenkin, että kaupungilla on velvollisuus tarjota ensisijaisesti kesätöitä vakituisille koulunkäynnin ohjaajille ennen ulkopuolisten sijaisten palkkaamista.

Perustelut olivat Kaarinan Vasemmistoliiton mielestä ontuvia, käytäntö edelleen epäreilu, eikä selvityksessä oltu selvitetty ko. ammattiryhmien mahdollisuutta työllistyä kaupungin eri palvelualueille. Kaupunginhallituksen jäsenemme esitti asian palautusta käsittelyyn, sen tullessa kaupunginhallituksen käsittelyyn syyskuussa 2018. Kukaan muu kaupunginhallituksen jäsen, eli kukaan muu puolue, ei kannattanut asian palatusta ja asia raukesi. Asia siirtyi siis sellaisenaan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Kaupunginvaltuustossa seuraavalla viikolla, Kaarinan Vasemmistoliitto esitti edelleen asian palauttamista uudelleen valmisteluun niin, että selvitetään kaupungin mahdollisuudet osoittaa korvaavia työtehtäviä kaupungin eri palvelualueilta. Asia palautui yksimielisesti uudelleen valmisteluun.

Joulukuussa 2018 sivistyslautakunta käsitteli asiaa uudelleen. Nyt asiaa valmisteleva virkamies, sivistystoimenjohtaja, oli selvittänyt ja tiedustellut eri palvelualueilta ko. ammattiryhmälle sopivia ja korvaavia työtehtäviä koulujen kesälomien ajaksi. Työtehtäviä olikin löytynyt sekä vammaispalveluista, että mahdollisesti puistoyksiköstä. Asia siirtyi jälleen kaupunginhallitukselle ja sieltä eiliseen kaupunginvaltuustoon.

Mitä sitten saavutimme melkein vuoden kestäneellä aloitekierroksella? Asiaan perehdyttiin, ko. ammattiryhmän tilanne nostetiin esille, vaihtoehtoja kesäaikaiselle pakkotyöttömyydelle jouduttiin etsimään ja toimintakäytöntöihin toivottavasti myös vastaisuudessa kiinnitetään huomiota.

Toinen asialistalla ollut aloitteemme koski kaupungin vuokratalojen kunnossapitoa. Olimme viime syksynä saaneet Kaarinan Vasemmistoliittoon useita huolestuneita yhteydenottoja kaupungin vuokrataloissa asuvilta sukkailta siitä, että vuokrataloyhtiö laiminlyö korjaus- ja kunnossapitovelvollisuuksiaan vuokrataloissaan. Olimme saaneet laiminlyönneistä valokuvia, sekä kuulleet että asukkaiden ilmoituksiin laiminlyönneistä suhtaudutaan vähättelevästi. Teimme asiasta aloitteen lokakuun 2018 kaupunginvaltuustossa, jossa vaadimme, että asiaa selvitetään ja mahdollisiin kunnossapitotoimenpiteisiin ryhdytään välittömästi. Saimme eilisessä valtuustossa vastauksena aloitteeseemme vuokratalojen hallituksen selvityksen. Selvityksessä muun muassa todettiin hallituksen näkevän, että Kaarinan Vasemmistoliiton valtuustoaloite sisälsi tarkoituksella tai tarkoituksettomasti esitettyjä perättömiä väitteitä, jotka oikaisematta saattaisivat aiheuttaa vahinkoa yrityksen imagolle. Asia nuijittiin eilen loppuun käsitellyksi.

Mitä saavutimme aloitteellamme? Saimme aloitteemme jälkeen jälleen yhteydenottoja samaisilta asukkailta kuin aiemminkin. Osa laiminlyönneistä oltiin käyty kaikessa hiljaisuudessa korjaamassa, jonka jälkeen paikan päälle oli ilmestynyt vuokrataloyhtiön delegaatio toteamaan, että kaikki kunnossapitotyöt on hoidettu asianmukaisesti. Ilmeisesti se koira älähti, johon kalikka kalahti, vaikka virallisesti Kaarinan Vasemmistoliiton arveltiinkin tahallisesti aiheuttaneen vuokrataloyhtiön imagolle vain haittaa moisilla perättömillä valtuustoaloitteilla.

Kolmas listalla ollut aloitteemme koski aloitettamme Kaarina-talon edustalle valmistuvan aukion nimeämisestä Touko Laaksosen aukioksi. Teimme aloitteen elokuun 2018 valtuustossa, jossa perustellusti esitimme kulttuurikeskus Kaarina-talon edustalle valmistuvan aukion nimeämistä kansainvälisesti tunnetuimman kaarinalaisen, taiteen moniosaajan Touko Laaksosen mukaan. Aloitteemme allekirjoitti yli puolet vaaltuutetuista. Kaupunkikehityslautakunta käsitteli aloitetta kokouksessaan lokakuussa 2018. Kaupunginarkkitehti esitti lautakunnalle, että Kaarina-talon edusta säilytetään asemakaavan mukaisesti viereisen Oskarinaukion jäädessä paikoitusalueeksi Oskarintorina, mutta aukiolta lähtevä kadunpätkä nimettäisiin Touko Laaksosen kaduksi. Kaupunkikehityslautakunnan kokoomusjäsen ehdotti, että katu nimetään Oskarinkaduksi ja aukion nimestä päätetään myöhemmin. Valtuustoaloitteemme allekirjoittanut, eli aloitettamme kannattanut perussuomalaisten lautakuntajäsen kannatti kuitenkin kokoomusjäsenen ehdotusta, toisen perussuomalaisen lautakuntajäsenen kannattaessa kaupunginarkkitehdin pohjaesitystä. Tämän jälkeen suoritettiin äänestys, jossa pohjaesitys hävisi. Kaarinaan ei tulisi Touko Laaksosen aukiota, eikä Touko Laaksosen katua.

Kaupunkikehityslautakunta käsitteli asiaa vielä kokouksessaan joulukuussa 2018. Tällöin lautakunta vielä perusteli päätöstään, että uusi Kaarina-talon eteen valmistuva tori tulee olemaan Kaarina pääaukio. Tämän vuoksi nimistön selkeyden, paikan luonteen sekä asiakkaiden ja yleisön opastamisen kannalta aukion nimenä tulee olla Kaarina tori.

Eilisessä kaupunginvaltuustossa pidin puheenvuoron asiaa käsiteltäessä. Kiitin kaupunginarkkitehtiä rohkeudesta esittää aukiolta lähtevän kadun nimeämistä Touko Laaksosen mukaan, ja toista perussuomalaista kaupunkikehityslautakunnan jäsentä rohkeudesta olla pohjaesityksen kannalla. Ihmettelin, miksi lautakunta ei huomioinut päätöksessään, että aloitetta kannatti yli puolet valtuutetuista. Toivoin myös, että Kaarinan kaupunki hyödyntäisi tämän ehkä ainoan kansainvälisesti tunnetun kaarinalaisen nimeä ja miettisi esimerkiksi seuraavan kadun, puiston tai viheralueen nimeämistä Touko Laaksosen mukaan. Jätin asiasta toimenpide-esityksen, jota toinen Kaarina Vasemmistoliiton valtuutettumme kannatti.

Kaupunkikehityslautakunnan kokoomuslainen puheenjohtaja vastasi puheenvuorooni, että asiasta oli kyllä käyty keskustelua lautakunnassa, mutta keskustelut ovat salassa pidettäviä. Hän toi myös esille lautakunnan selvittäneen, että pitkälle Kaarinan historiaan katsottaessa sellaisia merkittäviä henkilöitä, joille erillisiä alueita voitaisiin kunnioittavasti nimetä, löytyy pitkälti yli sata nimeä. Touko Laaksonen varmasti hänen mukaansa mahtuu tähän listaan kuitenkin mukaan.  Toinen kokoomuslainen valtuutettu käytti myös puheenvuoron muistuttaen, että Kaarinan alueelta löytyy pitkä kirkollinen historia keskiajalle asti, jota tarkasteltaessa löydämme myös monia kaarinalaisia merkkihenkilöitä.

Aloitteemme kautta saimme ikäväksemme todeta, että Kaarina ei vielä vuonna 2019 ollut tarpeeksi ketterä, eikä tarpeeksi avoin. Kirkkohistoriamme on ilmeisesti kulttuurihistoriallisesti arvostettavampaa, kuin muu taidehistoria.

Mutta Kaarinan Vasemmistoliiton puolesta voin luvata, että kun Finlaysonin lakanavalikoimaan ilmestyy seuraavaksi kuosi kansainvälisesti merkittävän kaarinalaisen piispan kirjoituksista, ehdotamme taatusti heti kyseisen piispan mukaisen aukion nimeämistä Kaarinaan.